CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

GAEILGE

Terms and Conditions

 

Making a purchase

Our website has been designed to make shopping easy and secure. However, if you would prefer to order over the phone please call us on +44 (0) 1239 811442. You can also order in writing or by emailing us on dalen@dalenllyfrau.com.

 

Our books are arranged in groupings. When you have found what you want, you can add to your shopping basket. Please note that the basket does not commit you to anything. You can edit it or empty it at any point. Once you have selected the books you want you then press the ‘Buy’ button and our secure checkout and payment system will then guide you through step by step.

 

We accept credit and debit card payments which are processed using a secure server – our payment processors are PayPal, one of the world’s leading online payment providers. Our system is set up to charge credit and debit cards in Pounds Sterling (or Euros for certain titles). Please note that if you are shopping from outside the UK, or outside the Euro zone for those titles charged for in Euros, your card company will convert our Sterling or Euros price into your local currency and the amount will appear on your next card statement.

 

Your statutory rights are not affected.

 

 

Delivery information

We aim to despatch your books to you as soon as possible usually within 2 days of your order being received. We send our orders by first class mail, air mail, or parcel post. Different packing and postage rates apply to different areas of the world; you are required to select your appropriate location when ordering so that we can charge you the relevant post and packing cost. If your order is made with the incorrect post and packing charge, we may hold your order back until you have paid the correct rate.

 

Orders received ahead of publication, or if a title is out of print and is being reprinted, will be kept until any such title is published. Pre-orders will be despatched once we receive the relevant book from our printers. This may be ahead of the official date of publication unless we are obliged not to sell a title ahead of a specific date.

 

 

Orders from outside the European Union

We are very happy to receive and fulfil orders for our books from anywhere in the world, as long as you select the correct postage cost when paying for your book(s). We will always attach the relevant customs form to the package, and indicate the content of the package where required. Nevertheless, it is your responsibility before ordering to ensure that there are no local restricions in your country which will prevent us sending you books by post. Should your order not reach you because of any such restriction, we will be unable to refund your postage costs, nor will we be able to refund the cost of your purchase(s) unless such purchase(s) is or are returned to us in a condition which will allow us to sell it (them) again.

 

 

VAT

Where applicable, all of the product prices on this site include VAT at the current UK rate (2021 rate is 20%).

 

 

Credit Card Security

Your credit or debit credit card number will be encrypted when you place your order with PayPal. Dalen will not be given details of your card details unless you provide us with those details if you choose not to use our PayPal payment facility. We will process any payment on your part through PayPal. Your card details will be destroyed once the transaction is confirmed and complete.

 

Please don't email us your card details as part of general correspondence – it's not really safe to do so.

 

 

Privacy Policy

We never share your details with anyone else.

 

If you order from us, and consequently provide us with your email address, or if you proactively provide us with your email address through any other means, we will add it to our occasional newsletter database. You can remove your details from our database at any time by following the relevant link in our newsletters or by emailing us, quoting 'Delete' in the subject field, at dalen@dalenllyfrau.com.

 

 

Problems

We respect your rights as a consumer and aim to do everything in our power to ensure that your experience when dealing with us is satisfactory.

 

If you have any problems or criticisms arising from your experience with our website or with the books you order, please feel free to contact us directly on +44 (0) 1239 811442.

 

We will do our best to respond to all complaints as soon as we can within a few days.

 

These terms and conditions are not necessarily comprehensive and we may amend them as necessary.

 

Amodau

 

Prynu

Rydym wedi cynllunio’n gwefan er mwyn i chi allu siopa yn rhwydd ac yn ddiogel. Os yw’n well gynnoch chi archebu dros y ffôn, rhowch alwad i ni ar +44 (0)1239 811442. Mi allwch chi hefyd archebu trwy lythyr neu ebost ar dalen@dalenllyfrau.com.

 

Rydym wedi didoli ein llyfrau fesul grŵp. Pan ddowch chi o hyd i’r llyfrau rŷch chi am eu harchebu, ychwanegwch nhw i’ch basged siopa. Dyw cynnwys llyfr yn eich basged ddim yn eich gorfodi i’w brynu. Mi allwch chi olygu neu wacau eich basged ar unrhyw adeg. Unwaith i chi ddethol eich llyfrau, yna pwyswch y botwm ‘Prynu’ ac mi gewch chi eich tywys drwy ein system daliadau ddiogel.

 

Rydym yn derbyn taliadau cerdyn credyd neu ddebyd sy’n cael eu prosesu gan weinydd diogel – ein proseswyr taliadau yw PayPal, sef un o darparwyr mwya’r byd ar gyfer taliadau arlien. Mae ein system wedi eu chreu er mwyn codi taliadau mewn punnoedd Prydeinig (neu Ewros ar gyfer rhai teitlau penodol) ar eich cerdyn credyd neu ddebyd. Os ydych yn archebu o’r tu allan i Brydain, neu y tu allan i ardal yr Ewro ar gyfer y teitlau hynny y codir amdanynt mewn Ewros, bydd eich cwmni cerdyn yn trosi ein pris mewn punnoedd neu Ewros i’r pris yn eich arian lleol, a’r swm hwnnw fydd yn ymddangos ar ddatganiad nesa eich cerdyn.

 

Nid yw eich hawliau statudol wedi cael eu heffeithio.

 

 

Anfon eich archeb

Ein nod yw anfon eich archeb atoch cyn gynted â phosib, fel arfer o fewn 2 ddiwrnod o dderbyn eich archeb. Rydym yn anfon ein harchebion drwy’r post dosbarth cyntaf, post awyr, neu bost parsel. Mae’r costau pacio a phostio yn cael eu hychwanegu yn otomatig at eich archeb. Mae costau pacio a phostio gwahanol ar gyfer gwahanol rannau o'r byd, ac mae gofyn i chi ddethol eich lleoliad pwrpasol wrth archebu er mwyn i ni godi'r pris postio perthnasol arnoch. Os byddwch yn anfon archeb atom gyda'r gost postio a phacio anghywir, gallwn ddal eich archeb yn ôl hyd nes y byddwch wedi talu'r gost postio a phacio priodol.

 

Bydd unrhyw archebion a dderbyniwn cyn i deitl gael ei gyhoeddi, neu os yw teitl allan o brint ac yn cael ei ail-argraffu, yn cael ei gadw nôl nes bod y teitl hwnnw'n cael ei gyhoeddi. Bydd archebion o flaen llaw yn cael eu hanfon unwaith y byddwn yn derbyn y cyfryw deitl o'r argraffwyr heblaw bod gofyn arnom i beidio â gwerthu teitl cyn dyddiad penodol.

 

 

Archebion o’r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd

Rydym yn barod i dderbyn archebion o unrhyw le yn y byd cyhyd â’ch bod yn dewis y gyfradd bost gywir wrth dalu am eich llyfr(au). Byddwn ar bob achlysur yn llenwi'r cyfarwyddiadau tollau priodol wrth anfon eich pecyn, ac yn nodi beth yw cynnwys y pecyn. Er hynny, eich cyfrifoldeb chi cyn archebu yw sicrhau nad oes rhwystr cyfreithiol ac ati yn lleol i chi i ni allu anfon llyfrau atoch drwy’r post. Os nad yw eich archeb yn cyrraedd pen ei daith mewn achos o’r fath, ni allwn ad-dalu eich cost bostio i chi, ac ni allwn ad-dalu cost y llyfr(au) i chi heblaw bod y llyfr(au) hynny wedi cael eu dychwelyd atom mewn cyflwr lle gallwn eu cynnig i fod ar werth unwith eto.

 

 

TAW

Os yw’n briodol, mae’r costau ar y wefan hon eisoes yn cynnwys TAW ar y gyfradd gyfredol ym Mhrydain (sef 20% yn 2021).

 

 

Diogelwch eich Cerdyn

Bydd rhif eich cerdyn credyd neu ddebyd yn cael ei engryptio pan osodwch chi eich archeb drwy PayPal. Ni fydd Dalen yn derbyn manylion eich cerdyn heblaw eich bod chi’n dewis rhoi’r manylion hynny i ni os benderfynwch beidio â defnyddio adnoddau PayPal. Byddwn yn prosesu unrhyw archeb ar eich rhan drwy PayPal, ac yn dinistrio manylion eich cerdyn unwaith y bydd y taliad wedi ei gadarnhau a’i gwblhau.

 

Peidiwch ag anfon manylion eich cerdyn atom drwy ebost fel rhan o’ch gohebiaeth cyffredinol – fe allai hynny fod yn beryglus.

 

 

Preifatrwydd

Fyddwn ni byth yn rhannu eich manylion gyda neb arall.

 

Os ydych yn prynu oddi wrthom, a thrwy hynny yn rhoi eich cyfeiriad ebost i ni, neu os ydych o’ch gwirfodd yn rhoi eich cyfeiriad ebost i ni drwy unrhyw gyfrwng arall, byddwn yn ei ychwanegu at ein cronfa ddata ar gyfer derbyn ein cylchlythyron achlysurol. Gallwch ddileu eich manylion o'r gronfa ddata ar unrhyw adeg drwy ddilyn linc perthnasol yn ein cylchlythyron, neu drwy anfon ebost atom, gan nodi 'Dileu' fel testun yr ebost, at dalen@dalenllyfrau.com.

 

 

Problemau

Rydym yn parchu eich hawliau fel cwsmer, a’n nod yw gwneud popeth posib er mwyn sicrhau eich bod yn fodlon gyda’ch profiad o ddeilio gyda ni.

 

Os oes gynnoch chi unrhyw broblemau neu sylwadau ynglyn â’r profiad o ddefnyddio’n gwefan, neu gyda’n llyfrau, yna cysylltwch â ni yn uniongyrchol ar 01239 811442.

 

Mi wnawn ni’n gorau i ymateb i unrhyw gŵyn cyn gynted ag y gallwn o fewn ychydig ddyddiau.

 

Nid yw'r telerau ac amodau hyn o reidrwydd yn gynhwysfawr a gallwn eu haddasu fel bod angen.

 

 

 

 

ENGLISH

GÀIDHLIG

SCOTS

Dalen (Llyfrau) Cyf,   Tresaith,   Ceredigion SA43 2JH   |   Cymru   |   Kembra   |   Bro Gembre   |   An Bhreatain Bheag   |   A’ Chuimrigh   |   Wales