GÀIDHLIG

ENGLISH

ISBN 978-1-906587-71-0      Le Hergé     Tionndadh le Raghnaid Sandilands

Air fhoillseachadh 2019     64td, còmhdach bog, 215mm x 295mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

CISTE CHASTAFIORE

 

Tha Bianca Chastafiore, seinneadair a tha aithichte feadh an t-saoghail, a’ cèilidh air an Caiptean Habairadag aig Ceòl na Mara. Tha na pàipearan tabloid nam boil le sgeulachd mu phòsadh a bhith an dàn dhan dithis. Tha dachaigh a’ Chaiptein fo phrosbaig luchd nam meadhanan is iad a’ lorgdad a bheir dhaibh cinn-naidheadhd. Nuair a thèid smàrag phrìseil Chastafiore a ghoid, tha biadh am pailteas ann dha faoileagan nam faoinsgeul is casaidean gan cuir. Thig air Tintin is am poileas am mèirleach a lorg ach, an toir fuasgladh na cùise trioblaidean an seinneadair gu crìoch?

CEANNAICH

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

CISTE CHASTAFIORE

 

Bianca Castafiore, the world-famous diva, visits Caiptein Habairadag at Cèol na Mara. The tabloid press pick up on a story that she and the Captain plan to marry, and soon the Captain’s home becomes the centre of media attention. As the news hacks search for newsworthy nuggets, Bianca Castafiore’s priceless jewellery become centre stage in this intriguing adventure. Castafiore’s most treasured emerald goes missing, and accusations are rife as Tintin and the police try and identify the thieving culprit. Will the diva’s woes be assuaged by the search for her most glittering jewel?

ISBN 978-1-906587-71-0     By Hergé    Translated by Raghnaid Sandilands

Published 2019     64 pages, paperback, 215mm x 295mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales